എന്നെക്കുറിച്ച്

കാഴ്ചക്കാര്‍

2010, ഡിസംബർ 28, ചൊവ്വാഴ്ച

ഇന്നിന്റെ രാജാക്കന്മാര്‍

നാളെയൊരു നാളിലീ തിളക്കവും പ്രസരിപ്പുമെങ്ങോ പോയ് മറഞ്ഞീടുമെന്നാകിലും
ഇന്നിന്റെ വീഥിയിലിന്നീ തിളക്കവും മേനിത്തുടിപ്പുമെന്നെയൊരു രാജാ‌വാക്കീടുന്നു

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: